Akuna logo

Search akunaweb.com

STÁT

PŘIHLÁŠENÍ: JMÉNO / HESLO

THE WORLD OF AKUNA

»Health And Success«

Akuna je společnost s celosvětovou působností v oblasti potravinových doplňků.

Bylina

Zpracování osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost AKUNA CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652 (dále jen „Správce“), provozovatel internetového portálu www.akunashop.cz a www.akuna.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Bezpečnost osobních údajů pro nás představuje jednu z nejvyšších priorit, a proto této oblasti věnujeme odpovídající péči. Tyto informace o ochraně osobních údajů představují splnění právních povinností dle platných právních předpisů a slouží rovněž k informování zákazníků Správce, jako subjektů osobních údajů, o konkrétních zpracovávaných osobních údajích a právech a povinnostech z toho vyplývajících, a to pro všechny zainteresované smluvní strany. 

Oddíl 1.01          Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na tom, které ze služeb zákazník správce využívá. Vzhledem k tomu, že služeb Správce je možno využívat pouze po registraci zákazníka, rozsah údajů zpracovávaných Správcem se liší v závislosti na zvolené registraci.

V případě základní registrace zákazníka se jedná o tyto kategorie osobních údajů:

a) Jméno, kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

b) Přihlašovací údaje: Přihlašovací jména a hesla.

Nad rámec výše uvedených informací dále může zákazník poskytnout i identifikační číslo podnikatele, daňové identifikační číslo a adresu (ulice, město, PSČ). V případě poskytnutí i těchto dalších údajů zákazníkem zpracovává Správce i tyto údaje.

c) Údaje vzniklé v důsledku trvání smlouvy – nakoupené zboží a služby, bankovní spojení.

V případě rozšířené registrace zákazníka nad rámec výše uvedených kategorií dle tohoto oddílu zpracovává Správce i údaj o speciálním slevovém účtu, který slouží k čerpání zpětných bonusů od Správce.

Správce dále zpracovává tyto osobní údaje:

e) Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem

Oddíl 1.02          Zpracování osobních údajů Správcem probíhá v odpovídajícím rozsahu, na základě těchto právních důvodů  : 

a) nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem, stejně tak jako pro výkon práv z takového uzavřeného závazku vyplývajících,

b) plnění právních povinností Správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“),

c) výkon oprávněných zájmů Správce, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádné plnění povinností Správce,

d) poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro vznik závazku, zřízeného uzavíranou smlouvou dle § 1723 odst. 1 OZ

Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je řádné plnění uzavřené smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, jakož i dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Oddíl 1.03          Správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem, v něm sjednaných lhůt k plnění a dále po dobu 5 let poté. 

Oddíl 1.04          Zákazník v případě zájmu odebírání marketingových zpráv Správce musí udělit souhlas při provádění registrace, případně později v rámci svého uživatelského účtu. Marketingovými účely Správce se rozumí především nabízení zboží a služeb Správce, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, kdy k takovému kontaktování dochází buď prostřednictvím elektronické pošty, případně telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Takto udělený souhlas je poskytován zákazníkem zcela dobrovolně.

Oddíl 1.05          V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům,   údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnější informace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Oddíl 1.06          Správce prohlašuje, že dle zákonného ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tvoří s dalšími subjekty koncern. Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje taktéž pro účely nabídky produktů a služeb osob patřících do koncernu, a to za předpokladu udělení souhlasu k odebírání marketingových zpráv dle oddílu 1.04 těchto informací o ochraně osobních údajů.

Mezi příjemce osobních údajů, kterým Správce osobní údaje poskytuje, patří s ohledem na povinnosti Správce uložené obecně závaznými právními předpisy i orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné orgány. S ohledem na řádné plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem může správce rovněž poskytnout osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu dalším kategoriím příjemcům, jako např. dopravcům či bankovním společnostem.

S ohledem na řádné plnění  této smlouvy a kooperaci subjektů v koncernu  Správce bude Správce   poskytovat osobní údaje zákazníka subjektům, tvořícím se Správcem  koncern, a to v rámci Evropské unie ( Evropského hospodářského prostoru )  i mimo ni.  Tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů a budou dodržovat  srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje Správce. Správce  zaručuje předávání osobních údajů zmíněných dalším členům koncernu při maximálním šetření práv subjektu údajů, minimalizaci předávaných údajů a jednání všech subjektů  v koncernu v souladu s   GDPR. Aktuální případný výčet možných příjemců  osobních údajů je následovný:

AKUNA INTERNATIONAL CORPORATION, L4W5B6 Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, Registrační číslo: 062 88 227

AKUNA CANADA inc.L4W5B6 Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, Registrační číslo: 062 88 227

AKUNA UK Ltd., The Glasshouse Kings Lane, Norwich NR1 3PS, United Kingdom

AKUNA Polska, Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 11, 40-387 Katowice, POLSKA

Akuna Deutschladnd GmbH, Adlersgestell 129, 124 39 Berlin, Germany

Akuna Italia S.r.l., V. Giuseppe Bernascone, 1 21100 Varese, Italy

AKUNA SK, s.r.o., Borekova 10, 821 06 Bratislava, Slovakia

AKUNA HUNGARY, Kft., 1111 Budapest, Bartók Béla Út 30, Hungary

UAB "Akuna LT", Kazbeju g.25 , LT 02241 Vilnius, Lithuania

DC Savings System, a.s., IČ 293 15 450, se sídlem Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno


Oddíl 1.07          Zákazník, jako subjekt údajů, má vůči Správci následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut).

c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost Správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů zákazníka. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo vznést námitku.

d) Právo na přenositelnost představuje právo zákazníka na přenos zpracovávaných osobních údajů Správcem (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci.

Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem podat stížnost Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů (zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Oddíl 1.08          Webové stránky Správce www.akuna.cz a www.akunashop.cz používají tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, jež webová stránka odesílá do prohlížeče počítače, chytrého telefonu či jiného zařízení. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Pro případ využití svých práv oddílu 1.07 těchto informací o ochraně osobních údajů kontaktujte Správce na adrese sídla, prostřednictvím emailu, popřípadě prostřednictvím svého uživatelského účtu.

AKUNA CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652

Email:    info@akuna.cz

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Inspired by nature